Η Γέννηση του Χριστού Ευαγγέλιο του Ματθαίου


Του δε Ιησού γεννηθέντος εν Βηθλεέμ της Ιουδαίας εν ημέραις Ηρώδου του βασιλέως, ιδού μάγοι από ανατολών παρεγένοντο εις Ιεροσόλυμα λέγοντες: «Πού εστίν ο τεχθείς βασιλεύς των Ιουδαίων; Είδομεν γαρ αυτού τον αστέρα εν τη ανατολή και ήλθομεν προσκυνήσαι αυτώ». Ακούσας δε Ηρώδης ο βασιλεύς εταράχθη και πάσα Ιεροσόλυμα μετ' αυτού, και συναγαγών πάντας τους αρχιερείς και γραμματείς του λαού επυνθάνετο παρ' αυτών που ο Χριστός γεννάται. Οι δε είπον αυτώ: «Εν Βηθλεέμ της Ιουδαίας. Ούτω γαρ γέγραπται διά του προφήτου: Και συ Βηθλεέμ, γη Ιούδα, ουδαμώς ελαχίστη ει εν τοις ηγεμόσιν Ιούδα, εκ σου γαρ εξελεύσεται ηγούμενος, όστις ποιμανεί τον λαόν μου τον Ισραήλ». Τότε Ηρώδης λάθρα καλέσας τους μάγους ηκρίβωσε παρ' αυτών τον χρόνον του φαινομένου αστέρος, και πέμψας αυτούς εις Βηθλεέμ είπε: «Πορευθέντες ακριβώς εξετάσατε περί του παιδίου, επάν δε εύρητε, απαγγείλατέ μοι, όπως καγώ ελθών προσκυνήσω αυτώ». Οι δε ακούσαντες του βασιλέως επορεύθησαν. Και ιδού ο αστήρ ον είδον εν τη ανατολή προήγεν αυτούς, έως ελθών έστη επάνω ου ην το παιδίον. Ιδόντες δε τον αστέρα εχάρησαν χαράν μεγάλην σφόδρα, και ελθόντες εις την οικίαν είδον το παιδίον μετά Μαρίας της μητρός αυτού, και πεσόντες προσεκύνησαν αυτώ δώρα, χρυσόν και λίβανον και σμύρναν. Και χρηματισθέντες κατ' όναρ μη ανακάμψαι προς Ηρώδην, δί' άλλης οδού ανεχώρησαν εις την χώραν αυτών.

(Ματθαίος 2, 1-12)

Απόδοση στα νεοελληνικά

Όταν γεννήθηκε ο Ιησούς στη Βηθλεέμ της Ιουδαίας, στα χρόνια του Βασιλιά Ηρώδη, έφτασαν στα Ιεροσόλυμα σοφοί μάγοι από την Ανατολή και ρωτούσαν: «Πού είναι ο νεογέννητος βασιλιάς των Ιουδαίων; Είδαμε το άστρο του και ήρθαμε να τον προσκυνήσουμε». Όταν έμαθε το νέο ο Ηρώδης, ταράχτηκε, και μαζί του όλοι οι κάτοικοι των Ιεροσολύμων. Φώναξε λοιπόν όλους τους αρχιερείς και τους γραμματείς του λαού, και ζήτησε να τον πληροφορήσουν που θα γεννηθεί ο Μεσσίας. Και αυτοί του είπαν: «Στη Βηθλεέμ της Ιουδαίας, γιατί έτσι γράφει ο προφήτης: Και εσύ Βηθλεέμ, στην περιοχή του Ιούδα, δεν είσαι διόλου ασήμαντη ανάμεσα στις σπουδαιότερες πόλεις του Ιούδα, γιατί από σένα θα βγει αρχηγός, που θα οδηγήσει το λαό μου τον Ισραήλ». Ο Ηρώδης τότε κάλεσε κρυφά τους μάγους και έμαθε απ' αυτούς από πότε ακριβώς φάνηκε το άστρο. Έπειτα τους έστειλε στη Βηθλεέμ λέγοντας: «Πηγαίνετε και ψάξτε καλά για το παιδί, μόλις το βρείτε, να με ειδοποιήσετε, για να έρθω κι εγώ να το προσκυνήσω». Οι μάγοι άκουσαν το βασιλιά και έφυγαν. Μόλις ξεκίνησαν, ξαναφάνηκε το άστρο που είχαν δει να ανατέλλει με τη γέννηση του παιδιού και προχωρούσε μπροστά τους, τελικά ήρθε και στάθηκε πάνω από τον τόπο όπου βρισκόταν το παιδί. Χάρηκαν πάρα πολύ που είδαν ξανά το αστέρι. Όταν μπήκαν στο σπίτι, είδαν το παιδί με τη Μαρία, τη μητέρα του, και έπεσαν στη γη και το προσκύνησαν. Ύστερα άνοιξαν τους θησαυρούς τους και του προσέφεραν δώρα: χρυσάφι, λιβάνι και σμύρνα. Ο Θεός όμως τους πρόσταξε στο όνειρό τους να μην ξαναγυρίσουν στον Ηρώδη, γι' αυτό έφυγαν για την πατρίδα τους από άλλο δρόμο.

( Ματθαίος 2, 1-12)

Ερμηνεία της ευαγγελικής περικοπής
ΜΑΓΟΙ: Οι Μάγοι ήταν αρχικά περσική φυλή, η οποία έγινε ιερατική τάξη μεταξύ των Περσών. Οι Μάγοι είχαν απασχόληση με την αστρολογία, γι' αυτό και χρησιμοποιούσαν και ύποπτες μεθόδους. Φυσικά ο Ματθαίος δεν έχει σκοπό να υποτιμήσει τους Μάγους που αναφέρονται εδώ. Η λέξη Μάγος προέρχεται ενδεχομένως από την ελληνική «μέγας». Με την ονομασία αυτή ονομάζονταν στους ανατολικούς λαούς οι σοφοί, διδάσκαλοι, ιερείς, γιατροί, αστρολόγοι. Εδώ καλούνται σοφοί αστρολόγοι ανατολίτες, που από την ανατολή του αστέρα διαπίστωσαν τη γέννηση του Μεσσία.
ΑΣΤΕΡΑΣ: Οι Πατέρες της Εκκλησίας μιλούν για υπερφυσικό γεγονός και για άγγελο που εμφανίστηκε σαν αστέρας. Ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος διατυπώνει τα εξής επιχειρήματα για το ότι το αστέρι δεν ήταν αστέρι όπως οι πολλοί: α. Εξαιτίας της πορείας του. Τα αστέρια κινούνται από την ανατολή προς τη δύση. Αυτός κινείται από το βορρά προς το νότο. β. Εξαιτίας του καιρού. Δε φαίνεται το αστέρι κατά τη νύχτα αλλά στη μέση της ημέρας όταν λάμπει ο ήλιος και γ. Εξαιτίας του ότι εμφανίζεται και κρύβεται και πάλι εμφανίζεται.
ΔΩΡΑ: Οι μάγοι προσέφεραν στο Χριστό χρυσό, λιβάνι και σμύρνα. Όλα αυτά τα δώρα είναι προϊόντα της Αραβίας και είχαν διάφορες χρήσεις. Λίβανος είναι το δέντρο. Σμύρνα είναι το άρωμα που προέρχεται από το δέντρο που ονομάζεται βαλσαμόδεντρο και το χρησιμοποιούν για θυμίαμα. Ο Άγ. Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει ότι τα δώρα αυτά προσφέρονται στον Χριστό όχι σαν να προσφέρονται σε άνθρωπο αλλά σε Θεό.


Εκτύπωση   Email