7 Ἁγία αὐτή ἀνήκει στή μερίδα τῶν χριστιανῶν γυναικῶν, καί μητέρων, πού μέ τό φῶς τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ λάμπρυναν τό στερέωμα τῆς χριστιανικῆς ἱστορίας. Εὐσεβής, ἁγνή, μέ θερμή πίστη, μέ διαμαντένιο χαρακτῆρα, μέ πολλή μελέτη καί ἀκριβή γνώση τῶν δογμάτων καί τῶν ἐντολῶν τῆς χριστιανικῆς θρησκείας, ἀναδείχτηκε ὁ καλός ἄγγελος τοῦ σπιτιοῦ της.
Ὁ σύζυγός της Γρηγόριος εἶχε πέσει στήν αἵρεση τῶν Ὑψισταρίων, πού δεχόταν μονοπρόσωπο τόν Ὕψιστο καί ἀπέρριπτε τόν Τριαδικό Θεό. Ἀλλά ἡ Νόννα μέ τίς προσευχές της καί τήν πειθώ, πού ἐξασκοῦσε μέ σοφία καί στοργή, ἐπανέφερε τόν σύζυγό της στόν ὀρθόδοξο δρόμο, γιά νά ἀναδειχθεῖ στή συνέχεια ἕνας ἀπό τούς πιό εὐσεβεῖς ἐπισκόπους της Ἐκκλησίας μας.
Ἔπειτα ἡ Νόννα, ἔδειξε τόσο μεγάλη προσοχή στήν ἀνατροφή τῶν παιδιῶν της, ὥστε ἀνέδειξε πολύτιμες δυνάμεις καί ἔξοχα κοσμήματα τῆς χριστιανικῆς πίστης. Καί αὐτά ἦταν, ὁ μεγάλος πατέρας τῆς Ἐκκλησίας μας Γρηγόριος ὁ Θεολόγος, ὁ ἄλλος γιός της Καισάριος καί ἡ πασίγνωστη – γιά τήν εὐσέβειά της – κόρη της Γοργονία.
Ἔτσι ἡ Νόννα ἀποτελεῖ παράδειγμα γιά μίμηση στίς κοινωνίες, πού θέλουν νά ἀντλοῦν ἀπό τήν οἰκογένεια χριστιανική τόνωση, καί νικηφόρες δυνάμεις κατά τῶν ἀσεβῶν δοξασιῶν καί τῆς τυραννίας τῶν παθῶν.
Ἡ Ἁγία Νόννα ἀπεβίωσε εἰρηνικά.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx

Footer


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ