7 Ἁγία Μάρτυς Κέρκυρα ἔζησε τόν 1ο αἰώνα μ.Χ. καί ἦταν θυγατέρα τοῦ ἡγεμόνος τῆς Κέρκυρας, Κερκυλλίνου. Πίστεψε στόν Χριστό διά τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Ἰάσονος καί Σωσιπάτρου. Ὅταν δέ εἶδε τούς Ἁγίους νά ἔχουν συλληφθεῖ καί νά ὁδηγοῦνται στή φυλακή, ὁμολόγησε καί αὐτή τόν Χριστό καί διαμοίρασε στούς φτωχούς τά κοσμήματά της, τά ὁποία φοροῦσε.
Ὅταν τό ἔμαθε ὁ πατέρας της καί ἀφοῦ δέν μπόρεσε νά τῆς ἀλλάξει τήν ἀπόφασή της, τήν παρέδωσε σέ ἕναν Αἰθίοπα γιά νά τήν διαφθείρει. Ἀλλά ὁ Αἰθίοπας πίστεψε στόν Χριστό διά αὐτῆς καί θανατώθηκε. Ἡ δέ Ἁγία Κέρκυρα, ἀφοῦ βασανίσθηκε ποικιλοτρόπως, κρεμάσθηκε, τρυπήθηκε μέ βέλη καί εν τέλει ἔλαβε τό στέφανο τοῦ μαρτυρίου.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx

Footer


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ